Wie zijn wij?

.

Identiteit

Christus Centraal Zwolle (CCZ) is een evangelisch-charismatische gemeente die op 6 januari 2006 is opgericht. Christus Centraal Zwolle is een gemeente waar lofprijzing en aanbidding (muziek en samenzang) een belangrijke plaats innemen in de samenkomst, waarin wij Gods Geest de ruimte geven. Wij geloven in gezonde relaties tussen gelovigen, waarin wij onze partners mogelijkheden bieden om te groeien.

Missie

"Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.”

Psalm 127 vers 2

De missie van CCZ is om naar elkaar om te kijken en elkaar te ondersteunen in de geestelijke opbouw van de gemeente. Wij geloven dat gebed en onderwijs (in onder andere passie voor aanbidding en liefde voor het woord) aan de partners de leidraad zal zijn voor een persoonlijk en een gezamenlijk geestelijk vrucht dragen. Deze persoonlijke ontwikkeling en groei vinden we belangrijk en willen we dan ook ondersteunen in de zondagochtend diensten en in het kinderwerk. Daarnaast bieden we verschillende activiteiten (doordeweeks) aan om dit en de relatie tot God en de relatie onder elkaar te bevorderen.

We zijn als gemeente gefocust op gastvrijheid, waarbij mensen in Gods huis warmte en veiligheid mogen ervaren. CCZ is een gemeente waar men zich welkom voelt. Dat doen we door iedereen hartelijk welkom te heten die ons gebouw binnenkomt en door maaltijd te houden en elkaar te ontmoeten na de dienst.

“Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.”

Mattheüs 28 vers 19

Passie voor Aanbidding

Een van de pijlers binnen de CCZ is ‘Passie voor Aanbidding’. Onder het woord ‘passie’ verstaan wij: hartstocht. Wanneer je iets met passie doet stroomt het vanuit je hart. Onder het begrip ‘aanbidding’ verstaan wij: adoreren; dienen; eerbied hebben voor; neerbuigen; vereren en verheerlijken. Aanbidding brengt je dicht bij God, zodat je Hem beter leert kennen. God beter leren kennen brengt je weer in een diepere aanbidding.

Als CCZ leven we passie voor aanbidding uit door onder andere onderwijs hierover te geven en te ontvangen en samen praktisch te aanbidden op de zondagen en woensdag avonden. Met het aanbiddingsteam willen we hier een voorbeeld in zijn en dat op de zondagochtenden ook uitdragen. Verder willen we de nieuwe generatie trainen om passie voor aanbidding te krijgen. Deze mensen nemen we mee door ze te trainen, onderwijzen en in te zetten binnen verschillende activiteiten in de gemeente.

Liefde voor het Woord

Een kenmerk van de CCZ is dat we het Woord van God (de Bijbel) liefhebben. In het evangelie van Johannes staat dat Jezus en het Woord één zijn. Als we van Jezus houden, dan houden we ook van de Bijbel. De Bijbel is een levend en geestelijk boek dat ons openbaart wie God is, wie Jezus is en wie wij zijn. Wij geloven dat de kracht die hier van uitgaat, mensen compleet kan veranderen. Het Woord kan ons redden en geeft ons een hoopvolle toekomst. Het is de heilige Geest die ons de Schrift laat begrijpen. Zonder Hem pakken we de ware betekenis niet.